..

பயோபிராசசிங் & பயோடெக்னிக்ஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9821

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A Comprehensive Review of the Extraction of Dietary Fibres from Plant-based Industrial Waste

Abstract

Ivana Sahoon

Dietary fibers are essential components of a healthy diet, known for their various health benefits such as improving digestion, regulating blood sugar levels and supporting weight management. These fibers are commonly found in plant-based foods, including fruits, vegetables, whole grains and legumes. However, as industrial processes in the food and agriculture sector generate substantial amounts of plant-based waste, researchers and industries are exploring innovative methods to extract dietary fibers from this waste. This comprehensive review delves into the extraction of dietary fibers from plant-based industrial waste, examining various techniques, challenges and potential applications.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward