..

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் & நோய் கண்டறிதல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0703

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A Comprehensive Study of Bacteria and their Significance in the Microbial World

Abstract

Deeptua Parasharu*

Bacteriology, a branch of microbiology, is the scientific discipline that focuses on the study of bacteria-the smallest and most abundant organisms on Earth. Bacteria play critical roles in various ecological, industrial, and medical processes. This article provides a comprehensive overview of bacteriology, exploring the structure, classification, growth, metabolism, genetics, and ecological significance of bacteria. Additionally, we delve into the roles of bacteria in human health, agriculture, biotechnology, and the environment. With a profound understanding of bacteriology, scientists can harness the potential of bacteria to improve human life and address global challenges.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward