..

பயோபிராசசிங் & பயோடெக்னிக்ஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9821

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A Review of the Literature on Yeast-mediated Biomass Valorization for Biofuel Production

Abstract

Vishal Pujari

In recent years, the global focus on sustainable energy sources and environmental conservation has led to a surge in research and development of alternative fuels. Biofuels, derived from renewable biomass sources, have emerged as promising candidates to replace fossil fuels and mitigate the adverse impacts of greenhouse gas emissions. Among the various strategies for biofuel production, yeast-mediated biomass valorization has gained significant attention due to its efficiency and versatility. This review delves into the literature surrounding yeast-mediated biomass valorization for biofuel production, highlighting key advancements, challenges and future prospects.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward