..

அறுவைசிகிச்சை புற்றுநோயியல் காப்பகங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2671

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

A Unified Decision Support System for Predicting Postoperative Outcomes and Enhancing Care Design in Transforming Surgical Oncology

Abstract

Laura Sherin

In the dynamic field of surgical oncology, the ability to predict postoperative surgical outcomes accurately is of paramount importance. To address this critical need, a groundbreaking decision support system has been proposed. This innovative web platform leverages advanced algorithms and data analytics to enable precise prediction of postoperative surgical outcomes. In this article, we explore the significance of this decision support system in surgical oncology and its potential to revolutionize patient care and treatment planning. A key challenge in surgical oncology is the ability to accurately anticipate the postoperative outcomes for patients. By predicting potential complications and understanding the likelihood of successful surgical outcomes, healthcare professionals can proactively plan interventions and optimize postoperative care strategies.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward