..

சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4923

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Adapting Agriculture to a Changing Climate

Abstract

Sadrnia Hassan

As the global climate continues to change at an unprecedented pace, the agricultural sector faces immense challenges in ensuring food security and sustainability. Adapting agriculture to these shifts is critical to mitigate the adverse effects of climate change on crop yields, soil fertility, water resources and overall ecosystem health. This article explores the key strategies and innovations being employed to adapt agriculture to a changing climate. From crop diversification and improved irrigation techniques to precision agriculture and resilient crop varieties, various approaches are being pursued to secure the world's food supply in the face of climate uncertainty.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward