..

அறுவைசிகிச்சை புற்றுநோயியல் காப்பகங்கள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-2671

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advancements in Image-Guided Localization Techniques for Pediatric Oncology

Abstract

Algera Dicken

Determining the nature of a lesion, whether it is benign, malignant, or infectious, is crucial in guiding appropriate therapeutic interventions. In the pediatric population, the evaluation of pulmonary nodules poses unique challenges, particularly when dealing with small lesions located deep within the pleural surface. To overcome these difficulties, various image-guided localization techniques have emerged, revolutionizing the field of thoracoscopic biopsy. This article explores the significance of accurate lesion characterization, the challenges in visualizing pediatric pulmonary nodules, and the advancements in image-guided localization techniques that enhance diagnostic accuracy. Distinguishing between benign, malignant, and infectious lesions is essential for determining the appropriate course of therapy.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward