..

பயோஅனாலிசிஸ் & பயோமெடிசின் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1948-593X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advancements in Mass Spectrometry-Based Metabolomics for Precision Medicine in Cancer

Abstract

Sarah Johnson

Metabolomics, a comprehensive analysis of small molecules in biological systems, has emerged as a powerful tool in precision medicine for cancer. Mass spectrometry-based metabolomics has witnessed significant advancements in recent years, enabling the identification and quantification of metabolites with high sensitivity and accuracy. This review highlights the recent developments in mass spectrometry-based metabolomics and its applications in precision medicine for cancer. We discuss the analytical techniques, data processing methods, and statistical approaches utilized in metabolomics studies. Furthermore, we explore the role of metabolomics in cancer diagnosis, prognosis, treatment response prediction, and identification of novel therapeutic targets. We also address the challenges and future perspectives of mass spectrometry-based metabolomics in cancer research. Overall, the integration of metabolomics into precision medicine has the potential to revolutionize cancer management and improve patient outcomes.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward
https://www.olimpbase.org/1937/