..

நீரியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7587

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advances in Remote Sensing Techniques for Monitoring and Modeling River Discharge

Abstract

Mio Liu*

Remote sensing techniques have revolutionized the monitoring and modeling of river discharge, providing invaluable insights into hydrological processes on a global scale. This article delves into the recent advances in remote sensing technology and their applications in tracking and predicting river discharge. By utilizing a combination of satellite-based sensors, aerial imagery and ground-based instruments, researchers have been able to enhance the accuracy, efficiency, and coverage of discharge estimation. The integration of remote sensing data with hydrological models has further improved our understanding of water flow dynamics, flood forecasting and water resource management. This article highlights key methodologies, challenges and future prospects of remote sensing techniques in the realm of river discharge monitoring and modeling.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward