..

மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2795-6172

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advancing Medicine through Clinical Research: A Comprehensive Overview

Abstract

Corinne Vandermeulen

Clinical research, the dynamic bridge between scientific innovation and medical practice, plays a pivotal role in advancing the field of medicine. This comprehensive overview delves into the significance of clinical research, its fundamental processes, and its profound impact on patient care. Clinical research is the bedrock of evidence-based medicine, furnishing healthcare professionals with essential data to make informed treatment decisions. It acts as a catalyst for innovation and discovery, birthing new therapies and treatments that hold the potential to revolutionize healthcare. Moreover, it fosters a culture of quality improvement, steering healthcare systems toward evidence-based practices.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward