..

நர்சிங்கில் மேம்பட்ட பயிற்சிகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0347

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Advocating for Policy Change: The Role of Advanced Practice Nurses in Healthcare Reform

Abstract

Daniel Mark*

Healthcare reform is a pressing issue in today's rapidly evolving healthcare landscape. Advanced Practice Nurses (APNs) are at the forefront of patient care, witnessing firsthand the challenges and disparities within the healthcare system. With their unique expertise, advanced education, and direct patient interactions, APNs play a pivotal role in advocating for policy change to improve healthcare access, quality, and outcomes. This article explores the essential role of APNs in advocating for policy change, the impact of their advocacy efforts, and the strategies they can employ to drive meaningful healthcare reform. Advanced Practice Nurses comprise a diverse group of highly skilled and educated professionals, including nurse practitioners, clinical nurse specialists, certified nurse-midwives, and certified registered nurse anesthetists. These clinicians have advanced degrees and specialized training, enabling them to provide a wide range of healthcare services, often with a focus on primary care, specialized care, and health promotion. APNs play a crucial role in the healthcare system by providing patient-centered, evidence-based care, and collaborating with other healthcare professionals to deliver comprehensive services. With their strong clinical acumen and holistic approach to patient care, APNs are uniquely positioned to identify healthcare system inefficiencies, disparities, and areas for improvement.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward