..

சிவில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-784X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Air Quality, Atmosphere and Health: The Interplay That Impacts Our Well-Being

Abstract

Jit Kang

Air quality is a fundamental aspect of our environment that directly influences human health. The atmosphere, which comprises a mixture of gases, particulate matter and pollutants, plays a crucial role in regulating the Earth's climate and supporting life. However, over the years, rapid industrialization, urbanization and human activities have significantly deteriorated air quality, leading to severe implications for public health. This article explores the intricate relationship between air quality, the atmosphere and human health and highlights the importance of understanding and addressing this global issue.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward