..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

America's Dilemma: Reconciling Cultural Norms with 21st Century Education - Part I

Abstract

Julian D Owens

I am deeply disturbed by the culture of violence, flagrant disrespect, and incivility (FDI) that has become the norm in America. I am especially concerned that violence, aggressive behaviors and trauma (VABT) is increasingly paired with FDI and is being distributed globally by the news, information, and media entertainment industries, or the NIME. Children spend a great deal of time with the NIME via social and digital media (SDM).

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward