..

மருத்துவ தொற்று நோய்கள்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4559

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Bacterial and Fungal Superbugs: The Looming Threat to Public Health

Abstract

Fraser Martin

In recent years, the emergence and spread of bacterial and fungal superbugs have become a growing concern for public health worldwide. Superbugs, a term used to describe strains of bacteria and fungi that have developed resistance to multiple antibiotics and antifungal drugs, pose a significant threat to human health. The nature of bacterial and fungal superbugs, their causes, the challenges they present and the urgent need for a multifaceted approach to address this global crisis. Bacterial superbugs are strains of bacteria that have developed resistance to multiple antibiotics, making them difficult to treat and control. These resilient bacteria have become a significant concern in healthcare settings and communities worldwide. Understanding bacterial superbugs, their causes and the implications they have is crucial in addressing this growing public health threat.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward