..

இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் சென்சார் நெட்வொர்க்ஸ் மற்றும் டேட்டா கம்யூனிகேஷன்ஸ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2090-4886

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Bandwidth: Unveiling the Digital Pipeline of Modern Communication

Abstract

Allison Trine*

In the rapidly evolving landscape of modern communication and technology, the concept of bandwidth plays a pivotal role in shaping the way information is transmitted, shared and accessed. Bandwidth, often referred to as the digital pipeline or the data highway, is a fundamental measure that defines the capacity of a communication channel, determining how much data can be transmitted within a given period. This intricate concept underpins our digital interactions, from streaming videos and sending emails to browsing the internet and participating in online gaming. To truly grasp the significance of bandwidth, one must delve into its origins, implications, measurement and the futuristic potential it holds. The origins of bandwidth can be traced back to the early days of telegraphy and telephony, where the capacity of communication channels was constrained by physical limitations such as wire thickness and signal quality.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward