..

அழற்சி குடல் நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-1958

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Breaking Down Autoimmunity: Understanding the Body′s Defense Turned Against Itself

Abstract

Jenio Yuan

Autoimmunity, a complex phenomenon, occurs when the immune system mistakenly targets the body's own cells and tissues. This article delves into the mechanisms behind autoimmunity, factors contributing to its development, common autoimmune disorders, and management strategies. The immune system's intricate dance of self-recognition and the breakdown of self-tolerance are explored. Genetics and environmental triggers play a crucial role in predisposing individuals to autoimmune disorders. Highlighting well-known conditions like rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematous, type 1 diabetes, multiple sclerosis, and Hashimoto's thyroiditis, this article provides insight into the diversity of autoimmune disorders. Management approaches, including immunosuppressive medications, anti-inflammatory treatments, biological therapies, and lifestyle modifications, are discussed. The article concludes by highlighting advancements in research that offer hope for improved understanding and treatment of autoimmune disorders, emphasizing a future where affected individuals experience enhanced quality of life.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward