..

மருத்துவ தொற்று நோய்கள்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4559

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Candidemia: An Increasingly Prevalent Invasive Fungal Infection

Abstract

Manning Laurens

Candidemia refers to a bloodstream infection caused by Candida species, a type of fungus that naturally resides in the human body. Candida is commonly found in the gastrointestinal tract, oral cavity and vaginal mucosa, where it usually exists in a harmless, balanced state with other microorganisms. However, under certain circumstances, Candida can multiply and invade the bloodstream, leading to a potentially life-threatening condition known as candidemia. Candidemia has become a significant concern in healthcare settings, particularly among immunocompromised individuals and those with underlying medical conditions. The incidence of candidemia has been on the rise in recent years, posing a challenge for healthcare providers in terms of diagnosis and treatment.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward