..

மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2795-6172

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Clinical Research in the Digital Age: Harnessing Technology for Progress

Abstract

Marc Terradas

The landscape of clinical research is rapidly evolving, driven by the transformative power of digital technology. In the digital age, researchers have unprecedented access to innovative tools and data sources that are revolutionizing the way clinical studies are designed, conducted, and analyzed. This abstract explores the pivotal role of technology in advancing clinical research, highlighting its potential to accelerate progress in healthcare.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward