..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Cognitive Therapy and Surgical Menopause: Emotional Resilience

Abstract

Nicholas Fling* and Joe Sara

Surgical menopause, induced by the removal of ovaries, can lead to significant emotional challenges. Cognitive therapy, a psychological intervention focusing on thought patterns and behaviour, offers potential benefits in enhancing emotional resilience during this transitional period. This review synthesizes relevant literature to assess the effectiveness of cognitive therapy in promoting emotional well-being, coping skills, and adaptation to the changes brought on by surgical menopause. The findings highlight the importance of cognitive therapy as a valuable tool in fostering emotional resilience and supporting women's mental health during this life phase.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward