..

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அனஸ்தீசியாலஜி: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6004

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Comparative Analysis of Pediatric Anesthesia Techniques: Efficacy, Safety and Long−term Outcomes

Abstract

Andrew Feldman*

Pediatric anesthesia is a critical aspect of perioperative care, ensuring painless procedures and facilitating successful surgical outcomes in young patients. A multitude of anesthesia techniques are available, each with its unique advantages and potential risks. This research article aims to provide a comprehensive comparative analysis of various pediatric anesthesia techniques, focusing on their efficacy, safety profiles, and long-term outcomes. By evaluating the existing literature and clinical studies, this study aims to assist clinicians in making informed decisions while choosing the most appropriate anesthesia technique for pediatric patients.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward