..

உயர் இரத்த அழுத்த இதழ்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1095

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Enhancing Endothelial Function and Inflammation Response

Abstract

Olga Ao

Endothelial function stands as a crucial pillar of cardiovascular well-being, intricately involved in upholding blood vessel integrity and overall circulatory health. Recent investigations have brought to light the remarkable potential of orange juice enriched with hesperidin, as a natural agent with the capacity to positively influence endothelial function. Within this article, we delve into the captivating realm of hesperidin, delving into its aptitude for enhancing human endothelial function both in the immediate term and through consistent consumption. This sheds light on the direct correlation between improved endothelial function and the concentration of hesperidin found in this zesty, citrus concoction. The gatekeepers of vascular health reside in the endothelial cells that form a lining along the inner walls of blood vessels. These cells undertake the pivotal roles of regulating blood flow, fine-tuning vessel tone and meticulously preserving the equilibrium between vasodilation and vasoconstriction. Any malfunction within these cells has the potential to initiate a chain reaction of events that could pave the way for cardiovascular ailments, encompassing the likes of hypertension, atherosclerosis and even heart failure.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward