..

ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் அனஸ்தீசியாலஜி: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6004

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Exploring Pharmacogenomics in Pediatric Anesthesiology: Personalized Approaches for Improved Outcomes

Abstract

Gilbert Hoffman*

Pharmacogenomics, the study of how an individual's genetic makeup influences their response to medications, has gained significant attention in the field of medicine. In pediatric anesthesiology, where medication dosing accuracy is crucial, the integration of pharmacogenomics holds promising potential to optimize drug selection, dosage, and reduce adverse effects. This research article delves into the evolving landscape of pharmacogenomics in pediatric anesthesiology, highlighting its importance in tailoring anesthesia regimens for improved outcomes.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward