..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

First Crio-extraction of Cherry Pit after Aspiration

Abstract

Gómez López A, García Luján R ,Valipour A and Miguel Poch E

Introduction: Vegetable foreign bodies (FB) are most commonly aspirated in children, these are very dangerous as most of them are hygroscopic, they swell up within a few days causing blockage of the lumen of the bronchus and retention of secretion distal to it.
Method: We report on a 75 yr old patient who aspirated a cherry pit one month prior to clinical presentation. He originally presented with cough and a right lower lobe infiltrate on x-ray. The patient underwent therapeutic videobronchoscopy via the oral route, a cherry pit was detected at the distal end of the bronchus intermedius with signs of local inflammation.
Result: We used saline rising and a flexible cryoprobe and it was activated for 15 s which resulted into a solid contact with the FB and immediate removal without complications.
Conclusion: We have found that by using flexible cryoprobe through video bronchoscopy is possible remove a cherry pit under conscious sedation, which should be considered as a therapeutic option.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward