..

ஜர்னல் ஆஃப் பைலோஜெனெடிக்ஸ் & எவல்யூஷனரி பயாலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9002

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Fossils and Evolution: Exploring the Rich History and Significance of Paleontology

Abstract

Zenika Luis*

"Fossils and Evolution: Exploring the Rich History and Significance of Paleontology" embarks on a captivating journey through the realms of paleontology, a scientific discipline that unlocks the mysteries of Earth's prehistoric past. By meticulously studying fossils, paleontology unravels the intricate tapestry of life that has evolved over millions of years. This exploration delves into the history, methodologies, and profound implications of paleontology in shaping our understanding of evolutionary processes and the biodiversity that adorns our planet.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward