..

குளோபல் ஜர்னல் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2229-8711

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Fuzzy Logic and Human−machine Interaction: Designing Intuitive Interfaces for Complex Systems

Abstract

Vallerand Ball

In the realm of Human-Machine Interaction (HMI), designing interfaces that effectively bridge the gap between humans and complex systems remains a formidable challenge. Fuzzy Logic, a computational paradigm that deals with uncertainty and imprecision, offers a novel approach to crafting intuitive interfaces for intricate systems. This article delves into the integration of fuzzy logic principles into HMI design, highlighting its potential to enhance user experience and decision-making in various domains. By enabling interfaces to interpret and respond to human inputs with a degree of vagueness akin to human cognition, fuzzy logic facilitates more natural interactions with intricate systems. Through real-world examples and case studies, this article underscores the significance of fuzzy logic in revolutionizing the way humans interact with technology. The discussed insights emphasize the role of fuzzy logic in simplifying complex processes and optimizing user engagement, thus paving the way for the creation of user-friendly interfaces for a wide range of applications.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward