..

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனிடிக்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ ரிசர்ச்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-6039

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Genetic Drift: Dancing through the Subtle Currents of Evolution

Abstract

Nigel Raine*

This article delves into the captivating phenomenon of genetic drift and its profound influence on the destiny of genes within populations. Genetic drift, characterized by random fluctuations in gene frequencies, plays a crucial role in the evolutionary process. Through mechanisms such as the founder effect and bottleneck effect, genetic drift shapes genetic diversity and influences the emergence of new species. The article explores the dance of genetic drift within the subtle currents of evolution, highlighting its significance, mechanisms, and impact on genetic variation and adaptation. From its role in human evolution to its contributions to the broader understanding of life's intricate interconnectedness, genetic drift unveils the delicate interplay between chance and selection in the complex tapestry of evolution.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward