..

மனித மரபியல் மற்றும் கருவியல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0436

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Harnessing the Power of CRISPR Loss-of-function Libraries for Functional Genomics

Abstract

Lenimin Xenia

The field of functional genomics has witnessed a remarkable transformation in recent years with the advent of Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) technology. Among the various applications of CRISPR, loss-of-function libraries have emerged as powerful tools for systematically interrogating gene function on a genome-wide scale. This article provides an in-depth exploration of CRISPR loss-offunction libraries, their development, applications, challenges, and the transformative impact they have had on advancing our understanding of genomics.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward