..

குளோபல் ஜர்னல் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2229-8711

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Historical Perspectives on Legitimacy: Lessons from Revolutions and Regime Changes

Abstract

Phillipa Armeanu

This article delves into the complex theme of legitimacy in the context of historical revolutions and regime changes. By analyzing key historical events, including the American Revolution, the French Revolution and the fall of the Soviet Union, this article aims to shed light on the multifaceted nature of legitimacy and its pivotal role in shaping the destiny of nations. The study highlights the evolution of legitimacy from traditional monarchical systems to more modern democratic ideals and explores how legitimacy crises have often acted as catalysts for revolutionary movements. Drawing lessons from history, the article emphasizes the importance of striking a balance between the rulers' authority and the consent of the governed in maintaining stability and preventing widespread upheaval.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward