..

ஜர்னல் ஆஃப் இன்டகிரேடிவ் ஆன்காலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6771

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Immunotherapy in Cellular Oncology: Harnessing the Immune System to Fight Cancer

Abstract

Suie Levi*

Immunotherapy is a revolutionary approach to cancer treatment that harnesses the body's own immune system to recognize, attack, and destroy cancer cells. Unlike traditional cancer treatments such as chemotherapy and radiation therapy, which directly target cancer cells, immunotherapy works by stimulating or enhancing the body's natural immune response against cancer. The immune system is a complex network of cells, tissues, and organs that defends the body against infections and diseases, including cancer. However, cancer cells can sometimes evade detection by the immune system. ver the years, various immunotherapies have been developed and approved for the treatment of different types of cancer. Some of the most notable ones include pembrolizumab and nivolumab (checkpoint inhibitors), as well as CAR T-cell therapies like Kymriah and Yescarta. Immunotherapy has shown remarkable success in treating some types of cancer, leading to long-lasting remissions or even cures in certain patients. It has particularly been effective in melanoma, lung cancer, and some forms of leukemia and lymphoma.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward