..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Instrument and Molecular Marker of Respiratory-Tract Epithelial Cell Destruction in Bronchial Asthma

Abstract

Yuemei Yao

Bronchial allergies is a heterogeneous sickness with complicated pathological mechanisms representing one-of-a-kind phenotypes, which includes extreme asthma. The airway epithelium is a primary web page of complicated pathological modifications in extreme allergies due, in part, to activation of inflammatory and immune mechanisms in response to noxious agents. Current imaging strategies are unable to precisely measure epithelial and airway remodeling. Damage of airway epithelial cells happens is linked to unique phenotypes and endotypes which presents an possibility for the identification of biomarkers reflecting epithelial, and airway, remodeling. Identification of sufferers with extra extreme epithelial disruption the usage of biomarkers may additionally additionally supply customized therapeutic possibilities and/or markers of profitable therapeutic intervention. Here, we evaluation the proof for ongoing epithelial phone dysregulation in the pathogenesis of asthma, the sentinel position of the airway epithelium and how grasp these molecular mechanisms presents the groundwork for the identification of candidate biomarkers for allergies prediction, prevention, diagnosis, cure and monitoring.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward