..

நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2472-1018

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Invasive Fungal Rhinosinusitis: An Observational Study in an Indian Tertiary Care Hospital

Abstract

Ravinder Kaur, Lavanya S, Nita Khurana, Achal Gulati and Megh Singh Dhakad

Invasive fungal rhinosinusitis (IFRS) is a challenging condition and the mortality of IFRS in immuno compromised patients is very high. 75 patients of suspected FRS were included to study the burden and the clinicopathological and mycological profile of invasive fungal rhinosinusitis (FRS) in these patients. The samples collected were exudate from nasal debri, discharge and intraoperative tissue sample and were subjected to direct microscopy to histopathological examination and direct microscopy (KOH and calcofluor white) and culture on Sabouraud dextrose agar. Identification of molds and yeasts were done by conventional methods. 25 cases were suspected to have IFRS were confirmed by microbiological and histo pathological examination, comprising 56% of AIFRS (acute IFRS), 36% CIFRS (chronic IFRS) and 8% CGFRS (chronic granulomatous FRS). Rhizopus arrhizus (64.2%) was the most common isolate followed by Aspergillus flavus (35.7%). Mucor species were solely isolated from AIFRS (14.3%). In CIFRS, Aspergillus flavus (44.4%) seemed to be the major isolate with Aspergillus niger, Alternaria spp., Penicillium spp. and Candida albicans. Necrosis of submucosa, bone, vascular tissue was seen in 96% of cases with aseptate hyphae in 78.5% AIFRS and 77.7% in CIFRS. Radiological features help in presumptive diagnosis of FRS. Direct microscopy along with culture conformation is important for diagnosis and early initiation of treatment.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward