..

ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோபயாலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-1966

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Mechanisms of Inflammation-Related Innate Immune Response Activation

Abstract

Alexander Blalock

Inflammatory diseases arise from dysregulated immune responses, and recent research has focused on the role of innate immunity in their pathogenesis. The innate immune system, comprising physical barriers, Pattern Recognition Receptors (PRRs) and immune cells, plays a crucial role in initiating and regulating inflammation. However, aberrant innate immune activation can lead to chronic inflammation and tissue damage. This article explores the significance of innate immunity in driving inflammation and highlights the emergence of targeted therapies aimed at modulating innate immune responses. By understanding the intricate mechanisms underlying innate immune dysregulation, researchers are developing novel therapies to treat a range of inflammatory diseases.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward