..

அழற்சி குடல் நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-1958

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Navigating Bowel Endometriosis: Implications for Fertility and Reproductive Health

Abstract

Jianmin Imly

Bowel endometriosis is a subtype of endometriosis characterized by the presence of endometrial tissue on or within the walls of the bowel. It is estimated that approximately 5-15% of women with endometriosis have bowel involvement. Bowel endometriosis can significantly impact fertility and reproductive health. This article aims to provide an overview of the relationship between bowel endometriosis and fertility, including the mechanisms by which it affects fertility, diagnostic approaches, and treatment options. Understanding this complex relationship is crucial for healthcare professionals involved in the care of women with endometriosis, as it can help optimize reproductive outcomes and guide treatment decisions.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward