..

பயோ இன்ஜினியரிங் & பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9538

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Navigating Precision: Guided Endodontics for Predictable Root Canal Treatment

Abstract

Robinot Andreana

Guided endodontics has emerged as a transformative approach in root canal treatment, leveraging advanced technology to enhance precision and predictability. This article delves into the concept of guided endodontics, its benefits, technological components, workflow, clinical applications, challenges, and future prospects. Key to guided endodontics is the utilization of three-Dimensional (3D) imaging, notably Cone-Beam Computed Tomography (CBCT), which provides intricate insights into root canal anatomy. Through specialized software, practitioners create virtual models, enabling meticulous treatment planning and simulation. The benefits of guided endodontics are multifold. It minimizes procedural errors by visualizing complex canal configurations and spatial relationships, promoting conservative tooth preservation while addressing pathology. Furthermore, interdisciplinary collaborations are facilitated, ensuring comprehensive patient care.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward