..

சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4923

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Navigating the Green Recovery Landscape: Paving the Way for Sustainable Development

Abstract

Maritza Ulf

In the wake of global environmental challenges and economic disruptions, the concept of a green recovery has gained significant traction as a pathway to simultaneously address climate change and foster economic growth. This article delves into the multifaceted landscape of the green recovery, exploring its key principles, challenges and opportunities. By examining successful case studies, policy frameworks and innovative initiatives, we provide insights into how governments, businesses and individuals can navigate this complex terrain to drive sustainable development. From renewable energy investments to circular economy practices, this article offers a comprehensive guide to navigating the green recovery landscape.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward