..

நரம்பியல் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-0281

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Neurological Disorder Refers to a Range of Symptoms

Abstract

Richard Rees*

Functional Neurological Disorder poses a significant challenge in the field of neurology. As a condition characterized by neurological symptoms without an underlying organic cause, FND requires specialized knowledge and skills to diagnose and manage effectively. Developing a comprehensive curriculum for FND within neurology education is crucial to ensure healthcare professionals are equipped to address this complex disorder. This article explores the importance of creating a curriculum dedicated to FND, discusses its key components, and highlights its potential impact on patient care.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward