..

நரம்பியல் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2376-0281

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Prevalence of Neurological Complaints in Severe Hypertension

Abstract

William Mullally*

Hypertension or high blood pressure is a prevalent and significant public health concern worldwide. Severe hypertension, defined as a systolic blood pressure are considered a medical emergency due to the increased risk of organ damage and cardiovascular events. While the association between hypertension and cerebrovascular disease is well-established, the prevalence of neurological complaints among patients presenting to the emergency department with severe hypertension remains an important area of investigation. This article aims to explore the prevalence of neurological complaints, including symptoms such as headache, visual disturbances, confusion, and focal neurological deficits, among ED patients with severe hypertension. Understanding the neurological manifestations of severe hypertension can help ED healthcare providers recognize and manage hypertensive emergencies promptly, leading to better patient outcomes and reduced morbidity.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward