..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Reconstruction of the Foot and Lower Leg Defects by Reverse Sural Flap

Abstract

Sabri EM, Omar L, Mouad B, Boufetal M, Bassir RA, Aitbenali H and Berrada MS

Introduction: The sural fascio-cutaneous flap is a good option in reconstruction of difficult and complex wound in lower leg and foot especially on ankle joint, malleoli, heel, and posterior plantar.

Case report: This study included 17 cases with foot and lower leg defects admitted to Hospitals from January 2017 to April 2019. Their age ranged between 7 and 50 years with a mean of 28.5 years. They were 13 males and 4 females. The patients presented with a variety of leg and foot defects. All patients underwent different surgical procedures specified for each case.

Conclusion: The sural fasciocutaneous flap is a good option in reconstruction of difficult and complex wound in lower leg and foot especially on ankle joint, malleoli, heel, and posterior plantar regions as it showed.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward