..

அதிர்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-1222

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Recovery of Foix-Chavany-Marie Syndrome with Multi-Modal Rehabilitation Therapy: A Case Report and Review of Literature

Abstract

Qiu X, Zhang B, Chen C, Gao T, Sun C, Xie B and Bai Y

Foix-Chavany-Marie syndrome (FCMS) is a rare type of pseudobulbar palsy characterized by loss of voluntary control of the facial, glossal, pharyngeal, laryngeal, and masticatory muscles with preserved automatic, involuntary movements, also called “automatic-voluntary dissociation”. These dysfunctions are usually difficult to recover. We would like to report a 50-year-old female presented as FCMS with prominent oral dysphagia and dysarthria. Therapies included speech therapy, transcranial magnetic stimulation and acupuncture. After 3 weeks’ treatment, the patient had improvements in oral facial muscle control and chewing. However, the dysarthria remained prominent. Multi-modal rehabilitation therapy may be helpful in the recovery of FCMS.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward