..

மருத்துவ தொற்று நோய்கள்: திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4559

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Revolutionizing Bloodstream Infection Diagnosis: Innovative Strategies for Enhanced Detection and Diagnosis

Abstract

Trickey Adam

Bloodstream infection is a severe and life-threatening condition characterized by the presence of microorganisms, such as bacteria, viruses, or fungi, in the bloodstream. It is a global health concern and a leading cause of morbidity and mortality, particularly in hospital settings. Bloodstream infections can arise from various sources, including infected wounds, surgical sites, urinary tract infections, respiratory infections, or through the use of invasive medical devices like central venous catheters. Bloodstream infections can manifest with a wide range of symptoms, which can vary depending on the underlying cause and severity of the infection.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward