..

சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4923

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Rising from Crisis: Building Back Better with a Green Recovery

Abstract

Sviridova Tatyana

The world has witnessed numerous crises throughout history, each of which has tested human resilience and adaptability. The recent global pandemic and its far-reaching socio-economic repercussions have once again highlighted the need for innovative and sustainable recovery strategies. The concept of building back better has gained prominence as societies seek to not only recover but also to evolve in a more environmentally conscious manner. This article delves into the idea of a green recovery, exploring its significance, key principles, potential benefits and challenges. By harnessing the power of innovation, collaboration and a commitment to sustainability, countries can rise from crisis, not only revitalizing their economies but also creating a foundation for a more resilient and eco-friendly future.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward