..

சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4923

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Study On The Removal Of Arsenic From Water By Using Various Methodologies

Abstract

Ezhil Kumar*, Thirunavukkarasu, Abishek and Aakash

There is a great impact on fresh water in the world; this is because of the drastic increase in the human population which leads to the continuous shortage of fresh water. Scientists found various methods to solve this crisis. These include treating industrial wastewater, purifying the seawater, drinking water taken from the ground etc. This review sheds light on the traditional and modern methods applied for this purpose with a focus on the use of natural materials as sustainable and environmentally friendly sources for creating new materials used in this regard. Mainly this review helps to remove the harmful metal arsenic present in industrial waste and groundwater. There are various methods used to remove these particles which are present in the wastewater. Some of the important methods include reverse osmosis, adsorption, extraction, and absorption of the targeted particles using various nanoparticles. Wastewater treatment can be done in three different categories. They are chemical, mechanical, and biological. In this article, we will learn how the metal arsenic can be removed from wastewater by various methods.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward