..

நர்சிங்கில் மேம்பட்ட பயிற்சிகளின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2573-0347

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Telehealth Nursing: Advancements, Challenges, and Future Prospects

Abstract

Chelsea Patrick*

Telehealth nursing, the practice of delivering healthcare services remotely, has witnessed significant growth and evolution in recent years. This article explores the advancements that have propelled telehealth nursing into the spotlight, the challenges it faces, and the promising future prospects it offers in the realm of healthcare delivery. Telehealth nursing has seen substantial progress, thanks to technological advancements and shifts in healthcare delivery models. The proliferation of high-speed internet, smartphones, and secure video conferencing platforms has greatly enhanced the capabilities of telehealth nursing. Real-time video consultations enable nurses to assess patients, offer guidance, and monitor conditions remotely. The development of wearable health devices, such as smartwatches and sensors, has allowed nurses to remotely monitor patients' vital signs and health metrics. These devices provide valuable data for early intervention and prevention. Integration of EHRs with telehealth platforms has streamlined patient information sharing and improved continuity of care. Nurses can access a patient's medical history and update records in real-time during telehealth encounters.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward