..

தொழில்முனைவு & நிறுவன மேலாண்மை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-026X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Ethical Dilemmas of Entrepreneurship: Balancing Profit with Social Responsibility

Abstract

Zahra Qureshi*

Entrepreneurship is often hailed as a dynamic force for economic growth and innovation. However, as the entrepreneurial landscape evolves, ethical dilemmas are increasingly at the forefront of business decisions. This article explores the complex interplay between profit-seeking and social responsibility in entrepreneurship. It delves into key ethical dilemmas entrepreneurs face and discusses strategies for achieving a balance between profit generation and ethical conduct. By examining real-world examples and ethical frameworks, this article aims to shed light on the multifaceted challenges entrepreneurs encounter in navigating this delicate equilibrium.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward