..

பயோ இன்ஜினியரிங் & பயோமெடிக்கல் சயின்ஸ் ஜர்னல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-9538

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Impact of Tomato Mosaic Virus on Crop Yields and Agricultural Practices

Abstract

Mancino Davide

Tomato Mosaic Virus (ToMV) is a notorious pathogen that affects tomato crops worldwide, causing significant economic losses and posing challenges to sustainable agriculture. This comprehensive research paper explores the various aspects of ToMV, including its biology, transmission, symptoms, and the impact it has on crop yields and agricultural practices. By examining the current state of knowledge, as of the last update in September 2021, this paper sheds light on the importance of effective management strategies to mitigate the devastating effects of ToMV on tomato production. It also discusses future research directions and innovations in crop protection to ensure food security and sustainable agriculture in the face of this viral threat.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward