..

இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-7831

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The New Era for Advancements in Peripheral T-Cell Lymphoma: A Review

Abstract

Srimanta Chandra Misra, Gaetano Lucania, Valentina Guarino and Alberto Santagostino

Peripheral T-Cell Lymphomas (PTCL) are an uncommon and heterogeneous group of disorders arising from the innate and adaptive immune system. This review deals with the basis and major revisions to the current PTCL classification. Each entity in the 2016 classification has been reviewed on the basis of cell origin, genetic landscape and recent therapeutic options. The objective of this study was to conduct a review of the normal immune system, signalling pathways and tumor microenvironment in order to understand the heterogeneity of certain entities as well as to uncover the potential therapeutics. A brief evaluation of a normal immune system, implication of the JAK-STAT pathway and tumor microenvironment was performed to explain the heterogeneity of PTCL. Attempts were also made to optimize current standard and personalized management approaches. Fulfilling the current unmet needs in PTCL require optimization of the intensity and number of courses of chemotherapy in first-line treatment, choosing the right strategy of intensification such as ASCT versus improved HSCT and lastly, tailoring the salvage treatment within the currently available options including HSCT, chemo-immunotherapy and targeted therapy. Further knowledge would pave a better future to better manage PTCL.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward