..

தொழில்முனைவு & நிறுவன மேலாண்மை

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-026X

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Power of Networking in the Impact of Cultural Intelligence on Effective Cross-cultural Management

Abstract

Jafri Motowidlo*

In today's interconnected global business environment, cross-cultural management has become a critical aspect of success for organizations. Cultural intelligence (CQ) plays a pivotal role in facilitating effective cross-cultural management and networking serves as a powerful tool to harness the benefits of CQ. This article explores the symbiotic relationship between networking and cultural intelligence and highlights how they collectively contribute to successful cross-cultural management. We discuss the key concepts of cultural intelligence, the significance of networking and practical strategies for leveraging this synergy in the corporate world.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward