..

மருத்துவ ஆராய்ச்சி இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2795-6172

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Role of Big Data in Revolutionizing Clinical Research

Abstract

MohamadMohty

Landscape of clinical research is undergoing a profound transformation, driven by the power of big data. The traditional approach to clinical research, which relied on small, controlled studies, is giving way to a new era characterized by the collection, analysis, and interpretation of massive volumes of healthcare data. Big data has the potential to revolutionize clinical research in ways that were once unimaginable, offering unprecedented insights, accelerating drug discovery and ultimately improving patient care. In this article, we explore the pivotal role of big data in reshaping clinical research.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward