..

சுற்றுச்சூழல் அபாயங்களின் இதழ்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4923

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Role of Deforestation in Climate Change

Abstract

Zander Barbara

Deforestation, the widespread removal of trees and vegetation from forests, has emerged as a critical driver of climate change. This article explores the multifaceted role of deforestation in exacerbating global climate change. It delves into the intricate connections between deforestation, carbon emissions, biodiversity loss and disruptions to the water cycle. By examining the mechanisms through which deforestation contributes to climate change, this article emphasizes the urgency of adopting sustainable land use practices and reforestation efforts to mitigate its adverse impacts. The presented analysis underscores the need for a comprehensive global approach to address deforestation, recognizing its pivotal role in shaping the Earth's climate trajectory.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward