..

தைராய்டு ஆராய்ச்சியில் அறிக்கைகள்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-4273

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

The Role of Gut Microbiota in Maintaining Wellness

Abstract

Sanlioglu Odak*

The gut microbiota, a complex ecosystem of microorganisms residing in the gastrointestinal tract, plays a pivotal role in maintaining human wellness. This intricate microbial community influences various aspects of health, including digestion, immune system modulation, mental wellbeing, and metabolic balance. Understanding the significance of this symbiotic relationship and its susceptibility to dietary and lifestyle factors is vital for promoting overall health and preventing a range of disorders. Future research and interventions may harness the potential of the gut microbiota to enhance well-being and treat a diverse array of health conditions.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward