..

ஜர்னல் ஆஃப் இம்யூனோபயாலஜி

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-1966

திறந்த அணுகல்
கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும் arrow_forward arrow_forward ..

Therapeutic Strategies for Targeted Drug Delivery

Abstract

Sinani Losada

Targeted drug delivery is a rapidly evolving field of medicine that aims to enhance the efficacy and minimize the adverse effects of drugs by delivering them directly to specific disease sites. This article discusses various therapeutic strategies for targeted drug delivery, highlighting the innovative approaches that have shown promise in treating a wide range of medical conditions. From nanoparticles and liposomes to antibodies and peptides, the use of these strategies has the potential to revolutionize drug delivery and improve patient outcomes. By focusing on the precise delivery of therapeutic agents, targeted drug delivery offers a pathway to more personalized and efficient medical treatments.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறியிடப்பட்டது

arrow_upward arrow_upward